Publikacije

v gozd lahko s seboj vzamemo...

Knjiga predstavlja gozd kot učilnico na prostem in je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vzgojo in izobraževanjem otrok. Več

The Handbook for Learning and Play in the Forest

Angleški prevod Priročnika za učenje in igro v gozdu. Tudi učenje angleškega jezika lahko poteka v naravi.

Ko greš v gozd, ne pozabi na gozdni bonton - naj bo obisk gozda prijeten tako zate kot tudi za gozd.

Please reload

Please reload

Projekti

Green Learning Environments

Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami! 

V Erasmus+ projektu sodeluje celo 10 partnerjev z ciljem razvoja, testiranja i promocije inovativnega učnega materiala in metod za pridobivanje osnovnih življenjskih veščin v kontaktu z naravnim okoljem. Naravna okolja so za otroke s posebnimi potrebami ena najbolj primernih okolij za učenje. Raziskave kažejo, da je učenje otrok v okoljih, kot so gozd ali park učinkovitejše, saj v teh okoljih otroci lažje usmerjajo pozornost. Ta ugotovitev še posebej velja za otroke, ki obiskujejo program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program, ki imajo težave v intelektualnem razvoju ali za otroke s soobstojem več težav. Kot so težave na intelektualnem področju v kombinaciji z motnjami pozornosti in koncentracije ali motnje na avtističnem spektru. Učitelji priporočajo poučevanje na prostem za izboljšanje splošnih veščin otrok, kot so motorične spretnosti, sodelovanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganja, orientacija in ustvarjalnost. Rezultat projekta bodo učni načrti, didaktična gradiva, metode in priporočila za razvoj veščin v naravi. Projekt prav tako pomeni dodaten korak k vključevanju otrok v vzgojno – izobraževalni sistem in k integraciji v družbo.

Projekt je namenjen podpori dolgoročnega ohranjanja prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za genetski monitoring gozdov. Pri projektu, ki poteka od 2014 do 2020, sodeluje 6 partnerjev iz 3 evropskih držav (Nemčija, Grčija in Slovenija). Osrednji rezultat projekta bo priročnik za gozdni genetski monitoring, ki bo dal odločevalcem, strokovnjakom in drugim vsa potrebna znanja in orodja za vpeljavo gozdnega genetskega monitoringa in posledično omogočil njegovo realizacijo. Strategija projekta LIFEGENMON je usmerjena na dvig ravni znanja različnih ciljnih skupin o gozdovih, gozdarstvu, gozdni genetiki in podnebnih spremembah. Velik del projekta predstavljajo aktivnosti za otroke in njihove učitelje. Eden izmed rezultatov projekta je in Priročnik za igro in učenje v gozdu. 

Life+ projekt ManFor C.BD je namenjen presoji kazalnikov trajnostnega večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. Izvaja ga Gozdarski inštitut Slovenije skupaj s partnerji iz Italije. V desetih različnih gozdnih ekosistemih v obeh državah se preverja različne pristope pri gospodarjenju z gozdom ter njihov vpliv na kroženje ogljika, biotsko pestrost in socio- ekonomske funkcije gozdov. Poseben poudarek je na oblikovanju seznama »dobrih praks« gospodarjenja z gozdovi, ki spodbujajo ohranjanje in povečanje zalog ogljika ter hkrati varovanje in ustrezno povečanje biotske pestrosti gozdov. V okviru projekta so v Sloveniji vzpostavljena tri testna območja v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih: Kočevski Rog, Snežnik in Trnovo.

Namen projekta GoForMura je bil proučiti dejavnike, ki vplivajo na habitatne tipe in pridobiti več informacij o stanju populacij izbranih vrst dvoživk, hroščev, bobra ter vidre na več lokacijah ob Muri. Projekt je naslavljal dva gozdna habitatna tipa v neugodnem stanju. Zaradi ukrepov na Muri (protipoplavni nasipi, elektrarne, regulacija struge…) in na bližnjih kmetijskih zemljiščih (melioracije, odvodnjavanja) v 60. in 70. letih 20. stoletja, poplavne hrastovo-jesenovo-brestove gozdove ogroža znižanje ravni podtalnice in skrajšano obdobje trajanja poplav. V okviru projekta je vzpostavljen monitoring gozdnogospodarskih ukrepov. Izvedeni so tudi posebni varstveni ukrepi. Na osnovi spoznanj so izdelani prvi upravljavski načrti za testni območji Natura 2000 Murska šuma in Gornja Bistrica.

Please reload

Koristne povezave

Gozd eksperimentov /
The Forest of Experiments

Gozdarski inštitut Slovenije /

The Slovenian Forestry Institute

Večna pot 2

1000 Ljubljana

Telefon / phone: +386 1 200 78 02

www.gozdis.si

 

E-pošta: gozdeksperimentov@gmail.com

  • Facebook Social Icon
Piši nam / Write us

Če se ti stran ne nalaga pravilno ali prepočasi, posodobi svoj brskalnik ali pa jo poskusi odpreti v kakšnem drugem brskalniku.

© 2017 Gozdarski inštitut Slovenije  |  ISSN: 2536-3557 

Oblikovanje in izdelava spletne strani:Anita Mašek, ANDREJA GREGORIČ, KATARINA FLAJŠMAN. Oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe: Iz principa.

Ilustracije: Samo Jenčič. Spletno stran poganja:WIX.